Dasty ontvetter 12 liter

Gevarenaanduidingen
H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Voorzorgsmaatregelen
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden

12 x 1 liter